Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Verelana. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING

Art. 2

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Wij hebben het recht bestellingen te weigeren wanneer de goeder trouw van de klant duidelijk afwezig is. Alsook wanneer er fouten op de website staan en men rederlijk wijs kan zien dat dit fout is en dus niet aan die voorwaarden kan geleverd worden (prijs, aantal, omschrijving).

AANSPRAKELIJKHEID

Art. 3

Op onze website worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.

VERZAKINGSRECHT

Art. 4

U beschikt over een bedenktermijn van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen, bijvoorbeeld door na te gaan of het geleverde artikel conform onze aanbieding is. Indien u tijdens de bedenktermijn echter de artikelen gebruikt, zodanig dat deze beschadigd worden, installeert of activeert of indien de artikelen gebruikssporen vertonen of -in zijn algemeenheid- indien het gebruik tijdens de bedenktermijn ertoe leidt dat de artikelen door ons niet opnieuw "als nieuw" aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, kunnen wij deze artikelen niet voor retour aanvaarden. De eventuele kosten voor herstel dan wel om de artikelen weer in nieuwe staat te brengen, zullen zonder voorafgaand bericht op de terug te betalen som in mindering worden gebracht. Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd - voorzien van alle meegeleverde toebehoren- en indien mogelijk in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd, samen met een kopie van uw bestelling, uiterlijk binnen 14 kalender-dagen na ontvangst der artikelen aan ons terug te sturen. Vóór het terugsturen dient u per e-mail contact met ons op te nemen . Voor bepaalde artikelen geldt geen bedenktermijn. Ook gebruikte of beschadigde artikelen -waarbij bij aflevering geen beschadiging door u is gemeld - worden niet teruggenomen. Het verzakingsrecht geldt nadrukkelijk niet voor de navolgende producten: producten tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties; producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden; producten die snel kunnen bederven of verouderen; artikelen van hygiënische aard of die omwille van hygiënische redenen verpakt waren en die niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten of waarvan de verpakking verbroken werd.

BETALING

Art. 5

Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart, betaalkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

LEVERING

Art. 6

Leveringen gebeuren in principe binnen de 10 werkdagen na betaling via kredietkaart, betaalkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. Indien het artikel niet op voorraad is zal de gehele bestelling verstuurd worden zodra alle artikelen op voorraad zijn.

GESCHILLEN

Art. 7

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Tongeren bevoegd.

BINDING

Art. 8

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

PRIJZEN

Art. 9 

Onze prijzen zijn steeds inclusief btw. De vermelde prijzen zijn enkel bestemd voor niet-professionele aankopen. Wij verkopen niet aan doorverkopers. 

Verelana is de handelsnaam van Gemiver bv - Dekkenstraat 20 - 3800 Sint-Truiden

BTW nummer BE0836.587.287

Versie 04-2023